Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento reklamačný poriadok účelne upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený na webovej stránke www.vcela-zilina.sk.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zákonom stanovej lehote 24 mesiacov. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne (najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru, ak tak Kupujúci neurobí, reklamácia nebude akceptovaná) o tom upovedomiť Predávajúceho.

Záručným dokladom sa rozumie faktúra (daňový doklad), ktorý je priložený ku každej objednávke. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní v nasledujúcich prípadoch:

  • bez udania dôvodu ( viď odstúpenie od zmluvy)
  • V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy po 14 dňoch, súhlasí s uhradením manipulačného poplatku vo výške 40% z ceny tovaru, objednaného Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
  • Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať doklad o kúpe.
  • Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

Základné podmienky reklamácie:

Reklamovať je možné len tovar plne zakúpený a zaplatený na stránke www.vcela-zilina.sk. 

Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, v originálnom balení, spolu so všetkými proloženými dokladmi. Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý. Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu hradí Kupujúci.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Na vyjadrenie o uznaní prípadne neuznaní reklamácie má Predávajúci tri pracovné dní. Vyjadrenie Predávajúceho ohľadom reklamácie bude písomné zaslané na adresu Kupujúceho.

Postup pri reklamácii:

1. Kontaktujte nás e-mailom na adrese: vcelazilina@gmail.com a následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.

2. Zašlite kompletný tovar spolu so záručným dokladom poštou/kuriérom, na adresu spoločnosti: Včela, Predmestská 55, 010 01 Žilina, v závislosti od druhu dodania objednávky, tak ako bol prevzatý od predávajúceho. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

3. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

4. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • darčeky
  • chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku
  • nesprávnym skladovaním
  • vady, na ktoré bol predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený,
  • uplynutím záručnej doby tovaru

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím Kupujúceho. Rovnako nie je Predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.