Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode med.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.vcela-zilina.sk je:

Viera Orlíčková - Včela
Predmestská 55
010 01 Žilina

IČO: 47 839 759
DIČ: 1048043062
IČ DPH: SK1048043062

Kontaktné údaje:
Tel. číslo: 041/7637 988 , 0911/ 996 005
E-mail: vcelazilina@gmail.com

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ww.vcela-zilina.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.vcela-zilina.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Obchodné podmienky sú záväzne pre obe strany.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Tovar si môžete záväzne objednať:

  • emailom
  • vyplnením a odoslaním formulára na internetovej stránke
  • telefonicky

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie registračného formuláru.
V prípade, že Vami objednaný tovar nebude na sklade, budeme Vás bezodkladne kontaktovat e-mailom.

3. Stornovanie objednávky a storno poplatky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 4 hodín od akceptovania objednávky alebo po dohode za predpokladu, že tovar nebol ešte vyexpedovaný a nedošlo ku vzniku žiadnych nákladov na strane predávajúceho.

Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: vcelazilina@gmail.com

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 7,-€ (cenu dopravy/poštovného a balného v plnej výške), v prípade vyexpedovania tovaru. Kupujúcemu bude vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 10 dní od vystavenia.

4. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Spotrebiteľ je povinný vrátiť nepoškodený tovar spolu so všetkými dokladmi, dokumentáciou a darčekom, ktoré mu boli dodané.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie objednávky .

5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zákonom stanovej lehote 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Reklamovať je možné len tovar plne zaplatený a zakúpený na stránke vcela-zilina.sk. Povinnosťou Kupujúceho je reklamovaný tovar poslať na nasledujúcu adresu: Včela, Predmestská 55, 010 01 Žilina a dbať na to, aby reklamovaný tovar bol čistý, a vrátený v originálnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi (tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý).

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok.

6. Platobné podmienky

Dobierka – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte

Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme údaje k platbe s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že platba nebude uhradená do 7 dní od zaslania údajov k platbe, má Predávajúci právo objednávku zrušiť.

Platby sa vykonávajú v EUR.

7. Dodacie podmienky

Podľa prevádzkových možností predávajúceho bude tovar vyexpedovaný v čo najkratšom čase a to do 3 pracovných dní po prijatí a potvrdení objednávky. V prípade, ak platíte tovar vopred, začína doba plynúť odo dňa prijatia finančných prostriedkov na náš účet.

Balík Vám bude zaslaný II. triedou, doba dodania zásielky je max. 3 pracovné dni po dni podania. Kuriér Vám doručí zásielku do 24 hodín, od dňa expedície zásielky.

Slovenská pošta:

  • do 0,5kg – 4,00 €
  • do 5kg (balík na poštu) – 4,80 €
  • do 5kg (balík na adresu) – 6,00 €

Kuriér: podľa platného cenníka SP

Pri krehkom tovare (medzistienky, med, medulienky)- príplatok 2,-€

Osobný odber v Žiline, po telefonickom dohovore na kontaktnom telefonickom čísle 041/7637 988, alebo nám napíšte na náš mail vcelazilina@gmail.com.

Upozornenie: V prípade, že si zákaznik tovar nepreberie, je povinný v zmysle zákona uhradiť všetky náklady náklady spojené s poštovným a balným.

V prípade, že Vami objedaný tovar sa nenachádza na sklade, Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. V zásielke spolu s objednaným tovar je vždy priložená faktúra (daňový doklad).

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

8. Poštovné a balné

Poštovné znáša Kupujúci v tom prípade, ak tovar smeruje od Kupujúceho k Predávajúcemu (reklamácie, výmeny, odstúpenie, storno).

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

10. Záverečné ustanovenia

Vyššie uvedené obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany (Predávajúcého/Kupujúceho). Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky ww.vcela-zilina.sk prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a kedykoľvek zmeniť prípadne doplniť "všeobecné obchodné podmienky".